REGULAMIN KONKURSU 

„DENEKSTBEST MIXTAPE”

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest DeNekstBest Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-014, ul. Żytnia 15/12, NIP: 5272907099, REGON: 384452428, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000804481 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Hubert Zacharski.

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest samodzielnie stworzony przez Uczestnika utwór muzyczny (zwrotka) o określonej tematyce słownej wskazanej na profilu @denekstbest na Instagramie.

 

 1. Konkurs trwa w jednej edycji tygodniowej w okresie 11.2021r. – 08.11.2021r. po czym nastąpi wyłonienie Zwycięzcy.

 

 • 2
  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca polskie obywatelstwo, pełnoletnia i która obserwuje oficjalny fanpage @denekstbest na Instagramie. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków: 
  1. opublikowanie zgłoszenia konkursowego wg. § 3 p. 1.
  2. spełnianie warunku § 2 pkt.1.
 1. Przystąpienie do Konkursu poprzez opublikowanie zgłoszenia konkursowego opisanego
  w § 3 p. 1 oznacza zgodę Uczestnika na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 • 3
  ZASADY KONKURSU I NAGRODA
 1. Uczestnik Konkursu powinien stworzyć i nagrać jedną zwrotkę utworu będącą nawiązaniem do filmu wypuszczonego przez Organizatora w dniu 01.11.2021r. na profilu @denekstbest na Instagramie, a następnie nagrany utwór opublikować na swoim profilu Instagram w formie postu oznaczając profil Organizatora Konkursu (@denekstbest) oraz oznaczając nagranie następującymi hashtagami: #denekstbestmixtape2; #dnbmixCoUciebie.
 2. Termin na opublikowanie nagrania upływa w dniu 08.11.2021r. o godzinie 23:59.
 3. W terminie 09.11.2021r. – 12.11.2021r. Organizator Konkursu przenalizuje opublikowane przez Uczestników nagrania i, w drodze głosowania członków zespołu Organizatora, wyłoni Zwycięzcę.
 4. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym odprowadzenie należnego podatku od nagrody zgodne z obowiązującymi przepisami prawa leży po stronie Organizatora.

 

 1. Autorem słów nadesłanych utworów musi być Uczestnik. Utwór może składać się
  z maksymalnie 12 wersów.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Zwycięzca otrzyma od Organizatora drogą prywatnej wiadomości potwierdzenie wygranej w Konkursie oraz przekaże informacje niezbędne do procedowania nagrody.
 4. Zwycięzca jest zobowiązany do odpowiedzi na potwierdzenie wskazane w pkt. 7 powyżej
  w ciągu trzech dni, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień́ jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
 • 4
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, pseudonimu artystycznego lub nazwy zespołu, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, adresu zamieszkania oraz nr PESEL. 
 2. Podane dane będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z procedowaniem nagród – sposób zarządzania nimi opisany jest w Klauzuli Informacyjnej (§ 6).    
 • 5
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.denekstbest.com
 2. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@denekstbest.com
 • 6
  KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem danych osobowych DENEKSTBEST SP. Z o.o. ul. Żytnia 15/12, 01-014 Warszawa, kontakt@denekstbest.com, zwany dalej Administratorem. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane Bedą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane Bedą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane Bedą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 5. Pani/Pana dane osobowe Bedą mogły być́ przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 
 6. Pani/Pana dane osobowe Bedą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są̨ dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do zadania od Administratora: 
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 • wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
 • przenoszenia danych, 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
 • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

 

 1. Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).